Resilience – Là khả năng phục hồi

Cuộc thi "Sáng tạo cùng Resilience" > Infographics > Resilience – Là khả năng phục hồi

Resilience – Là khả năng phục hồi

15/10/2018 | Cuộc thi Sáng tạo cùng Resilience | Infographics

Bài dự thi mã số: T7RS196
Đơn vị dự thi: CTH-14 Trường Cao đẳng Truyền Hình
Thành viên dự thi: NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG, LÊ HỮU THẮNG, TRẦN THANH PHONG, QUÁCH THỊ BÌNH MINH

Cuộc thi Sáng tạo cùng Resilience author

Cuộc thi nhằm giúp đoàn viên thanh niên, sinh viên nhận thức sâu sắc về tầm ảnh hưởng của các “biến động” về môi trường và xã hội đang diễn ra tại Việt Nam trong thời gian qua, từ đó kêu gọi cộng đồng cùng nâng cao ý thức và chung tay khắc phục hậu quả, tái thiết lập lại để phù hợp với sự phát triển của từng địa phương. Tác phẩm được gửi về Ban tổ chức thông qua email cuộc thi: cuocthiresilience@gmail.com. Thời hạn nhận bài dự thi: Từ ngày 27/8 đến hết ngày 14/10/2018.